Samfunnsansvar

  1. Hjem
  2. chevron_right
  3. Samfunnsansvar
Åpenhetsloven

Slik jobber vi med åpenhetsloven i Turhus Maskin AS

Åpenhetsloven, som ble vedtatt 1. juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette. Loven omfatter i underkant av 9 000 norske bedrifter, og Turhus Maskin AS er en av disse.

Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov og mer. Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Turhus Maskin AS praktiserer allerede i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Vurderingene blir strammet inn over tid slik at ansattes rettigheter blir styrket. Så langt det er mulig vurderer vi risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialer som ikke er bærekraftige, eller opptrer i strid med økonomisk lovgivning.

Arbeidet med å innføre åpenhetsloven inngår i vår strategi for å styrke vårt arbeid innen bærekraft og anstendig arbeidsforhold. I Turhus Maskin AS jobber vi systematisk for å ta hensyn til menneskerettigheter i egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet og hos leverandørene. Vi har varslingsrutiner på plass, og vi har etiske krav til egne ansatte og samarbeidspartnere.

Veien videre

Turhus Maskin AS vil fremover foreta en risikovurdering av egne og leverandørenes rutiner, og jobbe aktivt mot å overholde de forpliktelsene som gjelder i loven. En redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens § 5 utarbeides. Denne redegjørelsen vil beskrive bedriftens driftsområde, organisering, rutiner og retningslinjer for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Eventuelt avdekking av risiko for negative konsekvenser, vil bli orientert om. Vi vil ved brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter oppgi beskrive våre planer for å stanse eller begrense de negative konsekvensene. Det blir også informert om resultater av slike tiltak. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal være klare for offentliggjøring senest 1. oktober 2023. Vi publiserer og oppdaterer i henhold til kravene i åpenhetsloven på vår hjemmeside.

Send oss gjerne spørsmål om våre aktsomhetsvurderingene til post@turhusmaskin.no

Miljø og bærekraft

Hensyn til miljø og bærekraft blir viktigere og viktigere – og vi tar vårt ansvar.

Vi har som mål å redusere vår miljøpåvirkning til et minimum. Dette innebærer bl.a. å redusere risikofylt arbeid, ha en nyere maskinpark som serves og sertifiseres jevnlig. Redusere tomgangskjøring. Velge miljø-gunstige leverandører og produkter. Øke kildesorteringsgraden m.m.

Som en del av å ta vårt samfunnsansvar – har vi valgt å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.
Dette innebærer at vi har definert noen spesifikke mål for forbedring, jobber målrettet mot disse målene, og gjennomfører årlige rapporteringer av våre resultater.

ALLSIDIG

FLEKSIBEL

LØSNINGSORIENTERT

Meny