Prosjekter

Her er et utvalg av våre pågående og ferdigstilte prosjekter:
Nesbyen kommune, Nesbyen Renseanlegg VA 1 overføringsledning

Denne entreprisen består av legging av utvendig VA ledninger for transport av urenset avløpsvann og drikkevann til nytt renseanlegg i Grønna Industriområde, samt transport av renset avløpsvann fra renseanlegget til Hallingdalselva. Grøftelengden er ca 920 meter fra planlagt pumpestasjon ved Bringo til det nye renseanlegget. Oppdraget omfatter blant annet boring under Riksveg 7 og jernbane for fremføring av ledninger, samt kryssing av Hallingdalselva.

Ål kommune, Wangen næringsområde, Delområde 1, Torpo

Her skal vi bl.a. fjerne gamle fundamenter, gjennomføre masseforflytting, etablere et høydebasseng, pumpestasjoner med overbygg samt grave VAO grøfter. Videre skal det lages ny avkjørsel, vei, gang/sykkelvei, grave kabelgrøfter, sette opp gatelys, sanere eksisterende plastring mot elva og etablere ny flomsikringsvoll med plastring mot elva Lya.

Asker Entreprenør, Nesbyen Renseanlegg

Her utfører vi alt grunnarbeid for oppføring av nytt renseanlegg i Grønna Industriområde, samt utvendige VAO grøfter, kabelgrøfter og etablering av utomhusarealer.

Nesbyen kommune, VA Stasjonsvegen øvre del

Sanering av ca 450 meter med VA i Nesbyen sentrum, langs Stasjonsvegen, Alfarvegen og Møllevegen. Samt reetablering av sentrumsgate med kantstein, belegningsstein, beplantning og asfaltering.

Hol kommune, Storerunden – Ringvegen, Geilo

Sanering av eksisterende ca 600 meter VA anlegg i et boligområde på Geilo, med nedsetting av nye kummer samt etablering og tilkobling av nye VA stikkledninger. Deretter er det reetablering av veier med asfalt, overvannssystem, veigrøfter og grøntareal / privat areal.

Hafslund Eco, Sisseldalsvegen, Hol

Utbedring av Sisseldalsvegen, som forberedende tiltak for kommende etablering av ny tilkomstvei til ventilkamre for Hol1 kraftstasjon.

Malmberg AS, Gol renseanlegg, Gol

Utførelse av komplette grunnarbeider for tilbygg på eksisterende renseanlegg. Herunder midlertidige omlegginger av VAO, endelig utvendig VAO løsning samt etablering av utomhusarealer.

Norsk Grønnkraft, Husvollåe kraftverk, Tinn

Utførende hovedentreprenør for etablering av et nytt kraftverk i Tinn kommune. Etablering av ca 2.100 meter rørtrasè i løsmasser og fjell. Levering og legging av duktile rør og glassfiber rør med Ø1.100 – 1.200mm i rørdiameter. Grunnarbeid for ny bru over Husvollåe, kraftstasjon og dam med ventilkamre, inkludert steinplastringer. Etablering av permanente adkomstveier, graving av kabelgrøfter samt oppussing og reetablering av grøntområder.

A-Bygg AS, Svein Oftedalsvei 1, Oslo

Utførelse av komplette grunnarbeider og utomhusarbeider ved oppføring av et næringsbygg i Oslo.

A-Bygg AS, Motek Alnabru, Oslo

Utførelse av komplette grunnarbeider for oppføring av et nytt næringsbygg med 16.500m2 i grunnflate.

Her har vi gravd ut ca 60.000m3 løsmasser, etablert fundament for nybygg, lagt innvendige bunnledninger, sanert og nyetablert VAO med overvannsmagasin, flere fordrøyningsbasseng og pumpekummer, samt gravd kabelgrøfter. Tilbakefyllinger mot nybygget og oppfyllinger av utomhusarealene.

I tillegg har vi utført komplette utomhusleveranser på ca 15.000 m2, med bl.a. drensstein, gressarmering, asfaltering, kantstein, prydgress , plantefelt, fordrøyningsfelt samt gjenbruk av en del betongelementer og støttemurer.

Implenia Norge AS, Austvoll bru, Flå

Her står vi for riving og miljøsanering av gammel bro, etablere anleggsveier i Hallingdalselva, utførelse av grunnarbeid for nye brofundamenter, omlegging av Fylkesveg og tilkomstveier samt etablere et nytt veikryss ut på Riksveg 7. I tillegg skal det gjennomføres en del steinplastring, etablering av grøntområder samt asfaltere nye veier.

Viken Fylkeskommune, Bråteveien, Lillestrøm

Etablering av 625 meter nye VAO grøft og gang-/sykkelvei, kabelgrøfter, masseutskiftinger i Fylkesvegen samt etablering av støttemurer, veibelysning og asfaltering.

Totten Utvikling AS, Totteskogen veg og va, Hemsedal

Etablering av ny vei, gang- og sykkelvei til Totteskogen fra Lauparvegen. Tiltaket omfattet også etablering av ny VAO samt opparbeidelse av en ny nedfartsløype i alpinbakken. Det ble satt ned 2 stk ski- og kjørekulverter, levert brurekkverk og autovern samt etablert overvanns system med stikkrenner, steinplastring og vannspeil.

Hent AS, Fyri Hotell, spa og konferanse, samt Fyritunet, Hemsedal

Komplett grunnarbeider for oppføring av Fyri Hotell, spa og konferanse i Hemsedal.

Her har vi sprengt ut ca 17.000 m3 fjell, utført fjellsikring av en ca 19 meter høy fjellskjæring, etablert fundament for parkeringskjeller/betong, gjennomført tilbakefyllinger og oppfylling av utomhusarealene, samt etablert VAO, kabelgrøfter og fjernvarmegrøfter. I tillegg stod vi for komplett levering av utomhus.

Som et eget byggetrinn utførte vi også komplette grunnarbeider for Fyritunet, et leilighetsprosjekt med 4 leilighetsbygg med parkeringskjeller nært hotellet. Her ble det sprengt ut ca 16.000 m3 fjell, etablert fundament for parkeringskjeller/betong, tilbakefyllinger, VAO, kabelgrøfter samt oppfylling og etablering av utomshus.

Flere prosjekter: 
Skanska Boklok AS, Engelsrudhagen, grunnarbeid for 3 stk leilighetsbygg med 31 leiligheter
Nesbyen kommune, sanering av VAO i Nesbyen sentrum, Øynan
Skanska Boklok AS, Åsmoen, grunnarbeid for 6 leilighetsbygg med 60 leiligheter
Nesbyen kommune, sanering av VAO i Nesbyen sentrum, Jordeshagen
A-Bygg AS, Ski, grunnarbeid for et nytt næringsbygg for Bilia
Nesbyen kommune, sanering av ca 1.300 meter VAO i Nesbyen sentrum
A-Bygg AS, Oslo, grunnarbeid for tilbygg på Vetland skole
Statsbygg, Gol, grunnarbeid og utomshusarbeider for etablering av Gol sambruksstasjon
Hol kommune, Geilo, etablering av ny del av Hegnavegen i Geilo sentrum, med VAO, støttemurer i betong og naturstein
Småkraft AS, Flå, grunnarbeid for etablering av Grøsland kraftverk
Norsk Grønnkraft, Nesbyen, grunnarbeid for etablering av Nybuelva og Tverråne kraftverk
Hol kommune, Hol, sanering av ca 1.900 m VA og reetablering av vei, gang-/sykkelvei ved Høgehaug
Hol kommune, Geilo, etablering av ny gang-/sykkelvei samt sanering av VA langs første del av Hegnavegen
PeCon AS, Oslo, sanering av offentlig VAO
Rime kraft AS, Flå, grunnarbeid for etablering av Rime Kraftverk
Buskerud fylkeskommune, Oslo, etablering av nye veier, nytt kryss og signaanlegg samt ny busslomme i Sandakerveien.
Ridøla Krftverk AS, Ål, grunnarbeid for etablering av Ridøla Kraftverk
+ mange mange flere oppdrag.
ALLSIDIG
FLEKSIBEL
LØSNINGSORIENTERT

222 kommentarer.

Meny